Obchodní podmínky

I. Základní ustanovení

Kupující podáním objednávky potvrzuje, že se s VOP seznámil, a že s nimi souhlasí. Na tyto VOP je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.

Prodávajícím je společnost KVĚTINY DNES Praha, s. r. o. se sídlem U Děkanky 1641/2 Praha 4 140 00 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle  C 232411

Kupujícím je spotřebitel nebo podnikatel.

Spotřebitelem je fyzická osoba, která při uzavírání a plnění kupní smlouvy s prodávajícím nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání. 

Spotřebitel při zahájení obchodních vztahů předává prodávajícímu pouze své kontaktní údaje, nutné pro bezproblémové vyřízení objednávky, popřípadě údaje, které chce mít uvedeny na nákupních dokladech.

Právní vztahy prodávajícího se spotřebitelem výslovně neupravené těmito VOP se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a zák. č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, oba v platném znění, jakož i předpisy souvisejícími.

Podnikatelem se rozumí:

  • osoba zapsaná v obchodním rejstříku (především obchodní společnosti), 
  • osoba, která podniká na základě živnostenského oprávnění (živnostník zapsaný v živnostenském rejstříku), 
  • osoba, která podniká na základě jiného než živnostenského oprávnění podle zvláštních předpisů (zde patří např. svobodná povolání jako advokacie apod.), a 
  • osoba, která provozuje zemědělskou výrobu a je zapsána do evidence podle zvláštního předpisu.

Právní vztahy prodávajícího s kupujícím, který je podnikatel, výslovně neupravené těmito VOP ani smlouvou mezi prodávajícím a kupujícím se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění, jakož i předpisy souvisejícími.
Individuální smlouva prodávajícího s kupujícím je nadřazena obchodním podmínkám. 

Kupující si je vědom, že mu koupí produktů, jež jsou v obchodní nabídce prodávajícího, nevznikají žádná práva na používání registrovaných značek, obchodních názvů, firemních log či patentů prodávajícího nebo dalších firem, není-li v konkrétním případě zvláštní smlouvou sjednáno jinak.

Kupní smlouva 

Je-li kupujícím spotřebitel, návrhem k uzavření kupní smlouvy je umístění nabízeného zboží prodávajícím na stránky, kupní smlouva vzniká odesláním objednávky kupujícím spotřebitelem a přijetím objednávky prodávajícím. Toto přijetí prodávající neprodleně potvrdí kupujícímu informativním emailem na zadaný email, na vznik smlouvy však toto potvrzení nemá vliv. Vzniklou smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů.

Je-li kupujícím podnikatel, návrhem na uzavření kupní smlouvy je odeslaná objednávka zboží kupujícím podnikatelem a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu prodávajícího kupujícímu podnikateli s tímto jeho návrhem.

Vztahy a případné spory, které vzniknou na základě smlouvy, budou řešeny výhradně podle platného práva České republiky a budou řešeny soudy České republiky.        

Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Pokud vznikne pro potřebu kupujícího překlad textu smlouvy platí, že v případě sporu o výklad pojmů platí výklad smlouvy v českém jazyce.

Uzavřená smlouva je prodávajícím archivována za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím nezúčastněným stranám. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření smlouvy jsou patrné z těchto obchodních podmínek, kde je tento proces srozumitelně popsán. Kupující má možnost před vlastním odesláním objednávky ji zkontrolovat a případně opravit. Tyto obchodní podmínky jsou zobrazeny na webových stránkách internetového obchodu www.pidikyticky.cz a je tak umožněna jejich archivace a reprodukce kupujícím. 

Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku (telefon, internet atd.) pro uskutečnění objednávky jsou v běžné výši, závislé na tarifu telekomunikačních služeb, které kupující používá.

II. Bezpečnost a ochrana osobních údajů

Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné, budou použity pouze k uskutečnění plnění smlouvy s kupujícím a nebudou jinak zveřejněny, poskytnuty třetí osobě apod. s výjimkou situace související s distribucí či platebním stykem týkajícího se objednaného zboží (sdělení jména a adresy dodání). Osobní údaje, které jsou poskytnuty kupujícím prodávajícímu za účelem splnění objednávky, jsou shromažďovány, zpracovávány a uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. Kupující dává prodávajícímu svůj souhlas ke shromažďování a zpracování těchto osobních údajů pro účely splnění předmětu uzavírané kupní smlouvy, a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. 

 III. Otevírací doba

Kupující má možnost objednávat internetových stránkách www.pidikyticky.cz  a www.kvetinydnes.cz po 24 hodin denně.

Doručování probíhá od pondělí do pátku od 9 hod do 19 hod.

Smluvní kamenná prodejna k vyzvednutí objednávek je:  KVĚTINY DNES.cz  Libor Živný Nám. Hrdinů 3 Praha 4  140 00 otevřeno po-pá 7:30 – 20:00

IV. Ceny

Všechny ceny jsou smluvní. V on-line e-shopu www.pidikyticky.cz  a www.kvetinydnes.cz jsou vždy aktuální a platné ceny.

 V. Objednávání

Kupující dostane zboží za cenu platnou v době objednání. Kupující spotřebitel má možnost se před provedením objednávky seznámit s celkovou cenou včetně DPH a všemi dalšími poplatky (PHE apod.). Tato cena bude uvedena v objednávce a ve zprávě potvrzující přijetí objednávky zboží. Kupující spotřebitel má možnost se před provedením objednávky seznámit se skutečností, po jakou dobu zůstává nabídka nebo cena v platnosti. V případě, že se jedná o speciální zboží na objednávku, nebo zboží, které není na skladě, prodávající kupujícímu předem potvrdí telefonicky / e-mailem cenu a termín dodání. Tuto cenu je prodávající oprávněn měnit vzhledem k aktuální situaci na trhu a v závislosti na vývoji kurzu Kč vůči zahraničním měnám. Pokud kupující s takovouto změnou nesouhlasí, objednávku nepotvrdí a tato není realizována. Je-li kupujícím spotřebitel, musí být u takovéhoto zboží předem seznámen se skutečností, že jde o zboží na objednávku, u něhož k uzavření kupní smlouvy mezi oběma smluvními stranami dojde teprve v okamžiku upřesnění nabídky ze strany prodávajícího.

 

Kupující bere na vědomí, že květiny vyobrazené u jednotlivých produktů na e-shopu na stránkách  www.pidikyticky.cz jsou ilustrovány v maximálně rozkvetlém stavu a jsou dodávány ve většině případů ve stavu předcházejícímu maximální rozkvetlosti tak, aby mohli svému příjemci dělat radost po co nejdelší dobu.

Objednávat je možno pouze prostřednictvím e-shopu na stránkách www.pidikyticky.cz a www.kvetinydnes.cz

VI. Odstoupení od smlouvy

Odstoupení od smlouvy kupujícím, který je spotřebitel

Kupující spotřebitel má právo v souladu s § 1829 odst. 1 obč. z. odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dní od převzetí, nebo doručení zboží, pokud byla smlouva uzavřena distančním způsobem. Rozhodne-li se spotřebitel využít tohoto práva, musí odstoupení od smlouvy odeslat prodávajícímu nejpozději do 14. dne od převzetí věci. Možnost využít odstoupení od smlouvy se nevztahuje na objednávky květin, kdy v souladu s § 1837 písm. e) obč. z. nemůže spotřebitel odstoupit od smlouvy jejímž předmětem je dodávka zboží, které podléhá rychlé zkáze.

Zboží je kupující spotřebitel povinen vrátit úplné, s kompletní dokumentací, nepoškozené, čisté, pokud možno včetně originálního obalu, ve stavu a hodnotě, v jakém zboží převzal. V případě, že bude vrácené zboží nekompletní či poškozené, může prodávající vracenou kupní cenu snížit o tomu odpovídající částku (v souladu s § 1833 obč. z.). Peníze za vrácené zboží budou kupujícímu spotřebiteli vráceny do 14 dnů od předání vráceného zboží, nebo od prokázání, že zboží bylo prodávajícímu odesláno.

Spotřebitel podle § 1837 obč. z nemůže mimo jiné odstoupit od smlouvy:

a) o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy, 
b) o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního tru nezávisle na vůli podnikatele a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,
c) o dodání alkoholických nápojů, jež mohou být dodány až po uplynutí třiceti dnů a jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávislých na vůli podnikatele, 
d) o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu
e) o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíšeno s jiným zbožím, 
f) o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,

Rozhodne-li se kupující pro odstoupení v zákonné 14 denní lhůtě je nutné zboží odeslat na adresu prodávajícího spolu s přiloženým průvodním dopisem s případným důvodem odstoupení od kupní smlouvy (není podmínkou), s číslem nákupního dokladu a uvedeným číslem bankovního účtu nebo s uvedením, zdali částka bude odebrána v hotovosti nebo zdali bude čerpána pro další nákup. 

Kupující bere na vědomí skutečnost, že jsou-li se zbožím poskytovány dárky, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s podmínkou, že dojde-li k využití práva spotřebitele odstoupit od smlouvy dle § 1829 odst. 1 obč. z., darovací smlouva pozbývá účinnosti a kupující je povinen spolu s vráceným zbožím vrátit i s ním související poskytnuté dárky. 

Při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží vznikne kupujícímu kredit, který na jeho žádost bude odeslán na jím uvedený účet, a to nejpozději do 14 dnů od předání vráceného zboží prodejci, nebo prokázání, že zboží bylo prodejci odesláno podle v souladu s § 1832 odst. 4).  Při neuvedení čísla účtu je částka v téže lhůtě automaticky připravena k čerpání pomocí dalšího nákupu nebo k vyzvednutí v hotovosti na základě předložení originálního dobropisu, který je bez zbytečného odkladu po vyřešení odstoupení od kupní smlouvy zákazníkovi zaslán. 

V případě, že platba za zboží již byla provedena a objednávka byla zrušena ještě před expedicí zboží, bude částka (snížená o bankovní poplatek) převedena zpět na Váš účet.“

Odstoupení od smlouvy kupujícím, který je podnikatel

V případě, že kupující je podnikatel, může být kupujícímu nabídnuto náhradní zboží v závislosti na stavu vráceného zboží, ušlé záruce a aktuální ceně vráceného zboží. Stav zboží je zhodnocen prodávajícím. V případě nedohodnutí podmínek akceptovatelných pro obě strany bude zboží vráceno na náklady prodávajícího zpět. Prodávající je oprávněn účtovat kupujícímu případné další vzniklé náklady. 

Při vystavení dobropisu  může být po kupujícím vyžadován občanský průkaz za účelem ochrany vlastnických práv kupujícího. Předložením OP kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů dle bodu II. (osobních údajů ve smyslu § 4 písm. a) zákona 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů).

 VII. Reklamace

Prodávající odpovídá kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady. Zejména, že v době převzetí věci kupujícím má věc vlastnosti, které jsou deklarovány na webových stránkách v rámci prezentace jednotlivých výrobků a zároveň má vlastnosti, které lze s ohledem na povahu prodávaného zboží očekávat.

Vzhledem k povaze zboží, které je prostřednictvím eshopu www.pidikyticky.cz  a www.kvetinydnes.cz prodáváno a k § 1921 odst. 2 obč. z. je nutné uplatnit právo z vadného plnění bez zbytečného odkladu poté, kdy došlo k převzetí zboží, a to nejdéle do 24 hodin od jeho převzetí v případě květin. V případě ostatních výrobků (nápoje, cukrovinky) do doby data jejich minimální trvanlivosti.

Nevyčištěné zboží nebo jinak znečištěné a neodpovídající hygienickým standardům není prodávající povinen přijmout k reklamaci! 

Prodávající neodpovídá za zdržení či zrušení dodávky z důvodu kupujícím nesprávně zadaných či dopředu neověřených údajů jako je adresa kupujícího, výskyt na uvedené adrese, telefon kupujícího apod.

VIII. Platební podmínky

Prodávající akceptuje následující platební podmínky:

a)        platba v hotovosti při převzetí zboží

b)        platba předem bankovním převodem

c)         online platba kartou MasterCard nebo Visa, on.line platebními systémy společnosti Global Payments Europe, s.r.o.

 

Zboží zůstává do úplného zaplacení majetkem prodávajícího.

 

IX. Dodací podmínky

Zboží je kupujícímu doručováno prostřednictvím kurýrní služby na území hlavního města Prahy a okolí a po celé České republice. 

 

Doba, cena a další parametry dodání jsou odvislé od zvoleného způsobu dopravy.

Doručení Kurýr PRAHA - doručení v pracovní dny od pondělí do pátku, doručení v den objednání, objednat lze do 17h., objednat lze doručení ve 2 časových pásmech tj. od 09:00 do 13:00h, od 13:00 do 20:00h.

Cena za doručení Kurýr Praha dopravu 200,- Kč

Doručení VÍKEND PRAHA -  doručení v sobotu a ve státní svátek, objednat lze nejpozději do 17h v pátek nebo v pracovní den před státním svátkem, objednat lze doručení v 1 časovém pásmu tj. od 9:00 do 18:00h.

Cena za doručení VÍKEND PRAHA Sobota a svátky 350,- Kč

Doručení kurýr PRAHA OKOLÍ DO 20 km - doručení v pracovní dny od pondělí do pátku, doručení v den objednání, objednat lze do 17h., objednat lze doručení ve 2 časových pásmech tj. od 09:00 do 13:00h, od 13:00 do 20:00h.

Cena Doručení kurýr PRAHA OKOLÍ DO 20 km 550.-Kč

Doručení po celé ČR

Doručení Dnes – NELZE v

Doručení Sobota a svátky -  NELZE

Doručení po celé ČR je možné pouze od úterý do pátku – objednávky přijímáme min. 1 pracovní den předem

Cena za doručení po celé ČR 350,- Kč

Pro zvýšení komfortu zákazníka bude zboží, které nebude možné doručovat mimo Prahu označeno příznakem „Jen v Praze“.

Prodávající nenese odpovědnost za nedodání či zdržení zásilek zaviněných ze strany kupujícího zadáním nesprávných nebo neúplných údajů o čase, místě či osobě příjemce. Dále za nedoručení zboží, které příjemce odmítl převzít. Prodávající neodpovídá za zpoždění zásilek, pokud k nim došlo v důsledku událostí, které nemůže jakkoli ovlivnit (např. dopravní zácpy, dopravní nehody, přírodní živly,). Za zpoždění doručení způsobené kurýrní službou prodávající neodpovídá.

X. Kontaktní údaje

Prodávajícího lze kontaktovat na e-mailové adrese: obchod@kvetinydnes.cz       na tel. čísle: 241402547

XI. Závěrečná ustanovení

Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou platné a účinné od 1. 5. 2015. Prodávající si vyhrazuje právo na jejich změnu bez předchozího oznámení, jejich aktuální platná verze bude vždy veřejně přístupná na webových stránkách www.pidikyticky.cz